Hasses små funderingar

Hasses små funderingar

SKK nya röntgenavläsare....

Hasses små funderingarPosted by Hasse Thu, December 03, 2009 20:17:00

Uppbragt över tingens ordning författade jag detta brev till SKK i slutet av juli. Enl. erhållit besked från "Maja" på SKK så handlägges nu ärendet av Ulla-Britt Karlman. Läs och fundera över om det överhuvudtaget är meningsfullt att röntga HD om veterinär Hansson får fortsatt förtroende av SKK. Här är mitt brev.....

Svenska Kennelklubben

Veterinäravdelningen

163 85 Spånga

Angående resultat av HD-avläsning för Hasseman’s Folke S30635/2005.

Hunden är röntgad i Norge och avläst i Norge respektive Sverige enligt samma metod (Norbergsvinkeln), men med helt skilda resultat enligt bifogade kopior.

Hur är det möjligt att denna hund kan få grad A-A av Norska kennelklubbens veterinär Kjetil Dahl och D-C av Svenska kennelklubbens avläsare Kerstin Hansson?

Vi själva, och flera med oss, har nu tröttnat på de godtyckliga HD-avläsningar som görs av Kerstin Hansson. Några av oss schäferuppfödare har ju faktiskt fått ingående undervisning av veterinär Kasström och veterinär Audell i hur man skall tolka HD-bilder. Vi som nu har lite kunskap om avläsning kan ju uppenbart se att veterinär Hansson har feltolkat flera HD-bilder.

I fallet Hasseman’s Irma S62938/2006, som avlästes av veterinär Hansson som grad C-B, blev vid omröntgen hos veterinär Audell denne heligt förbannad och uttryckte det som så: ”-Denna hund har utan tvekan A på båda höftlederna-”. ”-Om inte SKK ändrar sin bedömning så medverkar jag till överklagan internationellt-”.

Vi kan inte tala för alla uppfödare, men vi som satsar på att ta fram hundar till polis, väktare, räddningstjänst mm, dras med oerhörda kostnader. En stor del av dessa kostnader är avgifter till SKK, samt alla kostnader för parning, resor, foder, veterinär, försäkring, MH, Korning, L-test etc. Att utöver dessa kostnader tvingas betala för HD-röntgen två eller flera gånger för att få rättelse är rent ut sagt skandal.

Vi kräver:

Att, SKK återbetalar kostnader för omröntgen inkl. resor i de fall SKK uppenbart har gjort fel och tvingats revidera resultatet.

Att, om SKK uppenbart har gjort fel, vid rättelse och införande av nytt resultat, omgående tar bort tidigare felaktiga resultat från Internet. Det är inte rimligt att en felaktig avläsning skall drabba hund, ägare och uppfödare för evigt.

Sköldinge 2008-07-28

Lisa Persson & Hans Lundgren

Hasseman’s Kennel

Bifogar kopior på HD-resultat:

Hasseman’s Folke Norsk Kennelklub

-”- Svenska Kennelklubben

Hasseman’s Irma Svenska Kennelklubben

-”- Svenska Kennelklubben

Tillägg 2008-08-25 till ovanstående efter brevsvar från Kerstin Hansson.

Veterinär Kerstin Hansson har skickat ett långt och mycket välformulerat svar på mitt insända brev och det tackar jag för.

Bortsett från en orgie i medicinska termer (vad annat är att vänta från en veterinär med titeln "Vet.med.dr, diplECVDIHD/ED avläsare SKK", så menar Kerstin på fullt allvar att utmärkta höftleder A eller gravt HD-fel D är beroende på följande faktorer:

1. Vid vilket tillfälle hunden har röntgats. 2. Vilken veterinär och klinik som har röntgat. 3. Vilken röntgenutrustning som använts. 4. Vem som är hundens ägare vid röntgentillfället. 5. Vilken sedering (bedövning) som har använts. 6. Hundens position på röntgenbordet. 7. Exponeringsfaktorn.

Huruvida hunden har verkligt fel eller inte är tydligen oväsentligt. Röntgenavläsning i SKK:s regi har blivit en bedömningssport där veterinär X kan odugligförklara en hunds höfter för både försäljning och avel, medan veterinärna Y och Z lovprisar samma hunds leder. Att t.o.m. ägarförhållandet till HasseMans Folke skulle ha betydelse för ledernas utseende är väl ändå höjden. Om Kerstin läser det här kan jag upplysa om att Folke har delat ägarskap, vilket är ett känt förhållande i uppfödarkretsar, men kanske en ny erfarenhet för Kerstin.

Kerstin berör inte med ett ord de krav jag ställt i mitt brev till SKK. Med ovanstående knäppa bortförklaringar till varför bedömningen blir som den blir, så får vi nog leva med att själva stå för fiolerna om vi kräver rättelse. För övrigt så är kanske de ekonomiska konsekvenserna för hundägare och uppfödare inte Kerstins bord.

Råd till dig som vill få bra höftleder på din hund: Röntga hos SKK:S gamla chefsveterinärer Lars Audell eller Håkan Kasström. De uppfyller alla Kerstins fordringar på utrustning och de använder inte sedering som försämrar höfternas utseende. Du får också deras expertutlåtande omgående. Säger de att lederna är Ok, så vågar nog inte Kerstin gå emot dem. Undvik röntgenveterinärer som sederar med Domitol, Propofol eller Torbugesic (det gör c:a 80% av veterinärerna) då dessa preparat försämrar resultatet med det dubbla vad gäller C-D och E. De kliniker som använder Plegicil har de i särklass bästa HD-resultaten. Både Kasström och Audell "pleggar" alla hundar.

Lycka till!!!

Fortsättning på ämnet HD-avläsning 2008-11-01

Mina funderingar över "märkliga HD-avläsningar" har nu nått SKK:s högsta nivå. Jag har den 21 oktober -08 blivit tillskriven av chefen för Svenska Kennelklubben angående mina alster. Innan jag lägger ut direktör Uddmans brev och mitt svar på detta, samt den originaltext som veterinär Kerstin Hanssons sände och jag sedan tolkade i sammanfattning, vill jag redogöra för en del snabbfakta och synpunkter.

Först tvingas jag vidgå min begränsning i att bemästra vår något ålderstigna dator. Jag kan inte överföra originalbrev (har ingen scanner), och begriper mig inte riktigt på att flytta inkomna mail till hemsidan utan att det blir konstiga förskjutningar i texten. Det innebär alltså att jag måste skriva om all text från originalen. Risk föreligger alltså att jag blir ansedd som ganska handikappad på förståndets vägnar p.g.a. min ringa datorkunskap, men till skillnad från många ungdomliga datasnillen så är jag tack vare min förstklassiga folkskolebakgrund både läs och skrivkunnig. Bortsett från div. brödtext, kennelklubbens loggor, stämplar etc. så kommer jag att hålla mig strikt till fullständig originaltext. (tänkte först göra små noteringar eller understrykningar vid de kriterier som enligt Kerstin Hansson påverkar HD-avläsningen och som jag sammanfattat i min tolkning. Avstår dock från detta och låter det bli upp till var och en att läsa).

Först lite allmänt om HD-röntgen.....

De avläsningsrutiner vi har idag (mäta Norbergs vinkel) infördes 1 januari 2000. Tidigare HD-statistik förändrades radikalt för många raser i början. Vissa raser, som tidigare inte haft anmärkningsvärt hög felprocent, rasade i botten. Ibland så till den grad att rasens fortbestånd hotades. De hade kanske naturligt grunda skålar eller en för rasen ändamålsenlig, men annan utformning av ledkula och bäcken. Ytterligare andra raser gynnades av tillämpningen av Norbergs vinkel därför att de har naturligt mycket djupa ledskålar. Även om det bland dessa raser fanns betydande glapp mellan skål och kula så mätte vinkeln trots detta bättre än de105 grader som är stipulerat som A-leder. Några raser hade sålunda en ledutformning som inte lämpade sig för mätning av Norbergs vinkel och därför fick de efter ett tag återgång till tidigare beprövade avläsningsmetoder. Mycket av allehanda problem och felkällor med nuvarande HD-avläsning finns att läsa på nätet för den som är intresserad. Nu till den ras som föranlett skriftväxlingen, nämligen vår älskade schäfer. Världens bästa brukshund..., numera med tvivelaktiga Norbergssyndrom.

Schäferns HD-statistik förändrades märkbart till det sämre när mätning av Norbergsvinkeln infördes. Skillnaden mellan de gamla begreppen U.a. och 1:a, osv. var mera odiskutabel och omröntgen föranledde sällan någon förändring till det bättre. Avläsande veterinärer låste sig då inte till ledglapp (utåt/inåt) på samma sätt som idag, utan såg mera till passform, kantigheter och direkt felutveckling av leden. En säker källa till bedömningsfel vid mätning av Norbergsvinkeln är det sederingsmedel som använts vid röntgentillfället. Jag är övertygad om att om vi på försök införde att alla schäfer skulle röntgas helt utan sedering så skulle andelen A och B-höfter öka radikalt (kanske med det dubbla). Nu säger ju vän av ordning att utan sedering så ligger hunden inte still och det blir svårt att hålla den rak för att få en bra bild. Jodå det är sant, men varför skall hundarna ligga. När sjutton ligger hunden på rygg och har båda benen sträckta rakt bakåt då den använder sina höftleder? Varför kan inte hunden stå naturligt vid röntgen? Med dagens digitalutrustning skulle man säkert kunna röntga lederna både underifrån, uppifrån, bakifrån och från sidorna på stående hund. Glappande leder (Norbergsvinkeln) som tidigare orsakats av tung nedknarkning skulle då bli ett minne blott. Men då kan vi väl inte konstatera om hunden har HD-fel? Var lugn, för det har den med största sannolikhet inte heller. Har du haft din hund sedan den var valp och inte märkt minsta tendens till rörelseproblem, smärta eller hälta då har den inte dysplasi. Vanlig hundägare, aktiv tävlande eller den som har hund i tjänst behöver alltså inte röntga alls. Jag tror inte att du röntgar dina barn eller dig själv utan anledning. Varför då röntga din friska hund???....

Jessus!!!! Nu vaknar väl etablissemanget till liv. Röntgenveterinärer skulle ju förlora stora pengar om röntgenhysterin inskränkte sig till att endast omfatta djur som skall nyttjas i avel. Kennelklubbarna skulle mista större delen av intäkterna för utlösen av opålitliga avläsningar. Omröntgen skulle bli överflödig för gemene man och uppskrämda hundägare behövde inte längre avliva sina fullt friska hundar. Ord som "lidande" och "problem" skulle i framtidens text om HD inskränkas till de utvecklingsfel som är verklig dysplasi. Ärligt talat vänner, har inte du också hört talas om veterinärer som säger att idag har hunden C, men "muskla" upp den och röntga igen om ett par månader så får den A. Övriga felkällor med mätning av Norbergs vinkel har veterinär Kerstin Hansson beskrivet i sitt brev som följer nedan. Det finns också mycket bra röntgenupplysning på internet. Jag rekommenderar "Höftledsröntgen, så går det till" och "Rapport avseende sederingsrutiner vid höftledsröntgen", samt Håkan Kasströms beskrivning av HD-problem. I Håkans beskrivning illustreras en hund med "slapp led". Bilder är tagna på samma hund med 2 minuters mellanrum. På första bilden har högra leden grad B. På andra bilden 2 minuter senare har samma led grad D.

En sak till innan jag lägger ut SKK:s brev, mitt svar och Kerstins originalbrev. Avläsande veterinärer skyller på att HD-avläsning är en bedömningssak. Jag har ju själv varit bruksprovdomare under många år och vet att det vid all bedömning kan skilja mellan betygen. Någon enstaka gång kan det kanske bli helt fel, men om en domare regelmässigt skulle sätta betyg som ligger 2-3 enheter under övriga domare så skulle självklart dennes kompetens ifrågasättas. Märk väl, jag tar inte upp den uppsjö av omprövade HD-resultat som har förändrat ställningstagandet med endast en grad. Kerstin Hansson har kanske oförskylt fått "klä skott" för mina ifrågasättanden, men i de fall jag relaterat till i brev till henne så är det hon som i tre fall gjort bedömningen. Förutom de av mig ifrågasatta exemplen har nedan angivna Hasseman's-hundar fått andra avläsare att ompröva betyget. Då dessa hundar idag är äldre väl fungerande polishundar vill jag undvika att skapa oro och anger inte deras namn annat än på anmodan av SKK.

Hund 1: Röntgad i Norge 03-08-04 med dubbelsidig grad D samt lbp. Röntgad i Sverige 03-10-13 med grad B och inga spår av pålagringar.

Hund 2: Röntgad i Norge 00-06-19 med dubbelsidig grad D. Röntgad i Sverige 03-10-13 med dubbelt grad A.

Hund 3: Röntgad i Norge (okänt datum) med grad D. Röntgad i Sverige 01-09-26 med dubbelt grad B.

Hund 4: Röntgad i Norge (okänt datum) med grad D. Har enl. uppgift bedömts i övriga nordiska länderna med grader från A till D.

.......så bästa hundägare och uppfödarkollegor....,skall vi inte ifrågasätta hela HD-cirkusen???

Här är Ulf Uddmans mail.

Hej.

Har tagit del av Er hemsida med anledning av några mail jag fått.

Jag anser att det tillhör god ton att om man lägger ut ett brev till SKK så bör man även lägga ut SKKs svar och inte en tolkning av detta, som dessutom är fullt av felciteringar. Bifogar därför en inscannad kopia som jag förutsätter att Ni publicerar på Er hemsida. Jag har valt att bifoga SKKs svar till de som tillskrivit SKK i ärendet.

SKKs svar är gemensamt diskuterat mellan två av SKKs avläsare Kerstin Hansson och Håkan Kasström. Det finns som det framgår i brevet en fortlöpande kvalitetsäkring mellan både de avläsande veterinärer inom SKK som mellan de nordiska panelerna.

Jag är personligen ingen avläsare men även jag ser att på den svenska bilden så ligger ledkulan klart utanför ledskålen. Du har som hundägare alltid rätt att få en bedömning prövad av den nordiska röntgenpanelen och jag noterar att du ej till dags dato har så begärt. Men med anledning av att det föreligger en så pass tydlig skillnad kommer SKK själv att ta upp de gjorda avläsningarna på nästa nordiska möte.

Med vänlig hälsning

Ulf Uddman VD.

Här är mitt svar till Uddman.

Hej Ulf Uddman!

Tack för ditt mail. Det är ju glädjande att mina funderingar över HD-avläsningar har nått den nivå att högsta chefen för Sveriges hundorganisationer tagit sig tid att gå in på HasseMans hemsida.

Jag är dock osäker på om du gav dig tid att även läsa mitt brev angående HD-avläsning till, vad jag kan förstå, vår främste hundgenetiker Per-Erik Sundgren och vad han svarar. Har du missat detta tycker jag att du skall leta upp det på vår hemsida under rubriken Aktuellt och skrolla ner en bit på Hasses små funderingar till rubriken, "om polisens och försvarets omhuldade hysteri angående HD-röntgen". Förhoppningsvis får du bättre förståelse för vår frustration när du läst detta.

Nu till svar på ditt mail.

Ok, jag kan hålla med om att jag borde lagt ut hela svaret från Kerstin Hansson. Jag kan dock inte inse att jag gjort någon felcitering i min samlade tolkning av hennes svar. Om SKK:s röntgensvar är diskuterat mellan Kerstin och Håkan, så framgår det i alla fall inte av Kerstins brev och inte heller av de utfärdade certifikaten. Hon är ensam undertecknad avläsare och därför vänder vi oss mot hennes bedömning.

Varken du eller jag är avläsare, men som du säger kan vi ju med egna ögon se, eller i tveksamma fall mäta Norbergsvinkeln. I fallet Hasseman's Folke kan jag av lättförklarliga skäl medge att den bild som sänts från Norge till SKK och som Kerstin läst av som C-D har jag inte sett. Däemot fick jag mig tillsänt två fullskaliga bilder av god kvallitet som jag fortfarande har i min ägo. Dessa bilder tog jag med till veterinär Audell för kontrollavläsning. Audells bedömning var A, men med möjlighet till att det i värsta fall kunde bli B om annan avläsare tolkade. Till Kerstins försvar kan jag alltså med facit i hand tillstå att en "in i helvete" dålig bild måste ha skickats för avläsning till SKK. Till ytterligare Kerstins försvar skall också sägas att märkliga avläsningar inte bara är enkelriktat fel på SKK:s avläsare. En av våra hundar som avlästs med D i Norge fick ju A i Sverige, men det var förmodligen före Kerstins tid.

Till slut tycker jag det är mycket positivt att SKK tar upp de märkliga avläsningsresultaten vid nästa Nordiska möte. Har jag i egenskap av kennel Hassemans "funderare" bidragit till att en överordnad instans som nordiska röntgenpanelen bringar klarhet i HD-mörkret, så kommer detta förhoppningsvis att bli till gagn för både uppfödare och hundägare i allmänhet.

Med Vänlig Hälsning

HasseMans Hundcenter och kennel.

Hasse Lundgren VF (verkställande funderare)

P.s. Om du samtycker så önskar jag inte bara lägga ut Kerstins (SKK:s) svar utan även vår skriftväxling i syfte att skapa debatt om den HD-avläsning som snart ingen längre kan lita på. Önskar alltså ditt svar på detta.

Uddmans svar på min slutfråga.

Har inget emot att du lägger ut mitt mail och ditt svar.

Ulf Uddman

Här kommer veterinär Kerstin Hanssons brev ord för ord.

Angående skrivelse från Lisa Persson och Hans Lundgren, Hasseman's Kennel.

HD bedömning av Hasseman's Folke, S30635/2005

Undertecknad har bedömt 2 HD bilder tagna på Bjerke Dyrehospital 14.03.2008.

Vänster led har bedömts som "D" enligt FCIs kriterier pga att ledhuvudet ligger tydligt utanför ledskålens tak, ledskålen har en avplanad och något oregelbunden form kranialt, ledan är inkongruent, den kraniolaterala konturen är avplanad och Norbergs vinkel mäter mellan 90 och 100 grader. Det finns även en spetsig kontur på kraniolaterala kanten vilket kan vara början till en benpålagring.

Höger led har ett likartat utseende men en något bättre Norbergs vinkel, mellan 100 och 105 grader och har en bättre kongruens. Den har bedömts som "C".

Enligt de dokument som sänts in till SKK ska hunden ha röntgats vid ett senare tillfälle och på annan klinik, Oslo Dyreklinikk 13.05.2008. Hundens höftleder har bedömts som "A" enligt NKK. Den/de bilder som ligger till grund för bedömningen "A" finns ej med i den dokumentation som sänts till SKK och kan därför ej jämföras med de initiala bilderna. Okänt om hunden bytt ägare mellan de två undersökningarna. På SKKs Certifikat anges Lisa Persson, Sköldinge och på NKKs bedömning anges Björg Elisabeth Tharaldsen.

HD bedömning av Hasseman's Irma, S62938/2006

Undertecknad har bedömt ovanstående hunds höftleder vid två tillfällen, 2007-11-15 samt 2008-04-15. Bilderna är tagna på två olika kliniker.

Den initiala bedömningen grundar sig på en bild som inte är optimal tekniskt sätt. Anledningen till att bilden ändå bedömdes är att den led som ser bättre ut än den egentligen är har en Norbergs vinkel som ligger runt 100 grader vilket innebär "B". På den befintliga bilden är det således ett favoritiserat och bästa möjliga resultat. När sedan hunden röntgas på nytt sker det med annan sedering, hunden ligger i bättre position och exponeringsfaktorer är bättre. Man bör ha i åtanke att Lars Audell inte hade tillgång till den initiala bilden när han gjorde bedömningen av den bild han själv tog.

Kommentar

Som en generell kommentar så tycker jag att det är viktigt att känna till att man bara kan jämföra olika bedömare om de bedömer samma bild. Bedömare som tittar på olika bilder kan komma fram till olika resultat på grund av att höftlederna hos ett fåtal individer kan se olika ut på olika bilder. Bedömningarna görs med både noggrannhet och eftertanke och är inte på något sett godtyckliga. De nordiska avläsarna träffas vid minst två tillfällen årligen för att kvalitetssäkra och korrelera våra bedömningar enligt FCIs protokoll.

Kerstin Hansson, Vet.med.dr,DiplECVDIHD/ED avläsare SKK